ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีพนักงานกว่า 85 คนในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมครอบคลุมทุกด้านของการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิดแบบครอบครัว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อบุคคลากรทั้งภายในองค์กรและต่อลูกค้ารวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและ สวัสดิการที่ครอบคลุม อาทิ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่บิดา-มารดา, สามีหรือภรรยา, บุตร ตรวจสุขภาพประจำปี เสื้อฟอร์มพนักงาน ฯลฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ที.เอ.โอ. ที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน...

Job vacancy


 • Thailand
  • Samutsakhon
   • Technical Engineer – Machinery

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • วางแผนงานการเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัทขาย รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนติดตั้ง
    • ติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบเดินเครื่อง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคในการใช้งาน และดูแลซ่อมบำรุง
    • ให้การบริการ ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักร
    • จัดทำรายงาน การบริการเทคนิค
    • ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
    • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการให้บริการเทคนิค,
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน – เขียน) ได้ดี,
    • มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ค่าน้ำมันรถยนต์,
    • ค่าสึกหรอรถยนต์,
    • ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ


   • เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • วางแผนงานการเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัทขาย รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผ้ขูายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนติดตั้ง
    • ติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบเดินเครื่อง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคในการใช้งาน และดูแลซ่อมบำรุง
    • ให้การบริการ ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักร
    • จัดทำรายงาน การบริการเทคนิค
    • ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพขั้นตอนปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
    • อนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 22–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
    • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานพิมพ์ดิจิตอล
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน–เขียน) ได้ดี,
    • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์Photoshop, Illustrator, Microsoft Office ได้ดี,
    • มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี,
    • สามารถทำงานในการทำงานเป็นทีม และไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี,
    • สามารถขับและมีรถยนต์ส่วนตัว

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ค่าน้ำมันรถยนต์,
    • ค่าสึกหรอรถยนต์,
    • ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ


   • เจ้าหน้าที่เทคนิค

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ให้บริหารด้านเทคนิคการพ่นกำมะหยี่ แก้ปัญหา และแนะนำแนวทางป้องกันปัญหาแก่ลูกค้า
    • ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการขายและการพัฒนาสินค้า
    • ทำตัวอย่างชิ้นงานเพื่อใช้ในการนำเสนอการขาย
    • รายงานผลการทดสอบแก่ผู้บังคับบัญชา
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
    • อนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 20–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์,
    • ร่างกายแข็งแรง,
    • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์,
    • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้,
    • สามารถอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษได้


   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • บริหารและจัดการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับบริษัทฯ
    • รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้า และทำการขยายฐานลูกค้าใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
    • นำเสนอข้อมูลและความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และขยายการขายในอนาคต รวม-ทั้งผลักดันและติดตามงาน ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลตามความต้องการของลูกค้า
    • ปิดการขายและจัดการงานเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนการขายของบริษัทฯ ในส่วนของการเปิด Sales Order และยืนยันวันและเวลาในการส่งสินค้า
    • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ กับ ลูกค้า เพื่อให้ขั้นตอนการทดสอบสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการ
    • ทดสอบ และผลักดันให้ได้งานตามข้อตกลงกับทางลูกค้า
    • ส่งรายงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด อย่างสม่ำเสมอ และถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการทำงาน ติดตามงานกับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
    • ส่งแผนงานการสั่งซื้อสินค้าตามเวลา และข้อตกลง
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
    • อนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 25–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา,
    • มีประสบการณ์ทำงาน 1–2 ปี ในสายงานขาย หรือใกล้เคียง,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน–เขียน) ได้ดี,
    • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์Photoshop, Illustrator, Microsoft Office ได้ดี,
    • มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี,
    • สามารถทำงานในการทำงานเป็นทีม และไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี,
    • สามารถขับ และมีรถยนต์ส่วนตัว

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ค่าน้ำมันรถยนต์,
    • ค่าสึกหรอรถยนต์,
    • ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ


   • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ติดตามงานจัดซื้อ สินค้าและบริการทุกประเภทที่ซื้อ จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยทันกำหนดการต่างๆ เพื่อใช้งานและจำหน่าย
    • ติดตามงาน ดูแล งานเอกสาร โอนเงิน สินค้าและบริการ ต่างๆ จากผู้ขายให้ส่งตรงตามกำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน สมูบรณ์
    • จัดเก็บ ดูแล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้ต่างๆ ให้เรียบร้อยและหยิบ ใช้สอยได้สะดวกถูกต้องตาม หลักการ 5 ส.
    • จัดทำเอกสาร ติดต่อผู้ขาย และ ส่งคืน ในกรณีที่สินค้า และ บริการที่ซื้อมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด และ มาตรฐาน พร้อมทั้ง
    • ตรวจสอบ งานให้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
    • จัดหา ติดตาม ตรวจสอบ ในส่วนของเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษี ฯลฯ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งฝ่ายบัญชี เพื่อความถูกต้อง
    • ตรวจสอบ และ ติดตาม ในส่วนของสินค้า และ บริการจากผู้จำหน่าย และ หรือ ผู้ขนส่งสินค้า ให้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตามข้อกำหนด อย่างครบถ้วน ปลอดภัย
    • หาข้อมูล เพื่อ ร่วมคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ ที่ขายสินค้าและบริการต่างๆ
    • สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอื่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยฯ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 23–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี หรือ เทียบเท่า,
    • ประสบการณ์0–1 ปี ทางด้านจัดซื้อ หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง,
    • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องาน,
    • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ ชัดเจน,
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้,
    • สามารถอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษได้


   • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ปฎิบัติงานในการรับ การจัดเก็บ การเบิก-จ่ายวัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสำหรับขายให้ลูกค้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามใบเบิก ตามระบบ FIFO ตลอดจน แพ็คกิ้งสินค้าให้เรยี บร้อยก่อนส่งมอบ
    • จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างตามที่แผนกขายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ
    • เช็คสต๊อกสินค้า ประจำเดือน ลงบันทึกข้อมูลประจำวันต่าง ๆ ในการเบิก-จ่าย การปรับยอด การรับเข้า
    • ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการจัดวาง
    • ปฏิบัติตาม คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบมาตรฐาน ISO ที่บริษัทได้รับการรับรอง อย่างเคร่งครัด
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบหน้าที่
    • อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    • ชาย/หญิง อายุ 18–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา,
    • ประสบการณ์0–1 ปี ทางด้านคลังสินค้า หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง,
    • มีความขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน,
    • มีความซื่อสัตย์ และระเบียบวินัย,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้


 • Vietnam