MOVEMENT
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด ให้กับลูกค้าในกลุ่มงาน Textile ในการอบรมในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นสองส่วน คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้า บรรยายข้อมูลโดย คุณจุติพร บุญสถิตย์ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และเทคนิค และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย สาธิตโดยเจ้าหน้าแผนกเทคนิค เนื้อหาในการอบรมกล่าวถึง กระบวนการพิมพ์แพดบนชิ้นงานผ้า, ปัจจัยที่ส่งผลต่องานพิมพ์และการควบคุมปัจจัยในกระบวนการพิมพ์ เช่น สูตรหมึก , การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพิมพ์ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้ฝึกปฏิบัติวิธีการแก้ไขปัญหางานพิมพ์ระบบแพด และเข้าชมกระบวนการผลิตเพลทเลเซอร์, เพลทโลหะ, การตรวจสอบคุณภาพเพลท, ขั้นตอนการผลิตลูกยาง ณ. อาคารปฏิบัติการ บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Back
Email
Share