Tip & Techniques

กระบวนการพิมพ์แพดที่มีประสิทธิภาพได้ชิ้นงาน 100%
การพิมพ์แพด (Pad Printing) ขยายตัว เติบโตไปสู่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอ มากขึ้น เพราะด้วยคุณสมบัติของการพิมพ์แพด
- ที่พิมพ์ภาพหรือรายละเอียดขนาดเล็กได้ดี
- พิมพ์ได้หลากหลายรูปทรง และหลากพื้นผิว
- เปลี่ยนรูป/กราฟิกได้ตามความต้องการ
- เป็นการลงทุนค่อนข้างต่ำ

และคุณสมบัติอีกมากมาย จึงขอแนะนำในเรื่องการพิมพ์แพดบนผ้า ซึ่งมีปัจจัยสำคัญในการพิมพ์แพดที่ให้ชิ้นงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่สูญเสียชิ้นงาน ดังนี้

1. ความพร้อมของห้องที่ใช้ในการพิมพ์
2. ความพร้อมของเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ และ หมึกพิมพ์
3. การเตรียมงานก่อนการพิมพ์
4. ขั้นตอนการพิมพ์แพด

ถ้าเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน รวมถึงบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในการผลิต ก็จะทำให้การส่งมอบงานไปยังลูกค้าได้อย่างราบรื่น

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.taobangkok.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/taobangkokcorp
Twitter: https://twitter.com/taobangkok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/taobangkok/

  • กระบวนการพิมพ์แพดที่มีประสิทธิภาพได้ชิ้นงาน 100%

  • ปัจจัยในการพิมพ์แพดที่ชิ้นงานสูญเสีย ไม่สมบูรณ์

  • การจัดเก็บหมึกพิมพ์และสารเติมแต่ง - เพื่อยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีเยี่ยม